Leerplicht / kwalificatieplicht

HOME  |  Schagen Jeugd & Onderwijs  |  Jeugd & onderwijs  |  Leerplicht / kwalificatieplicht

Leerplicht / kwalificatieplicht

De leerplicht begint op de eerste lesdag van de maand volgend op de maand waarin een kind 5 jaar is geworden. De volledige leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt.

Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De leer- of kwalificatieplicht eindigt als je een startkwalificatie hebt behaald of 18 jaar bent geworden. Een startkwalificatie is een Havo-, Vwo- of MBO-diploma (minimaal niveau 2).

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit allerlei onderzoeken blijkt, dat spijbelen vaak een voorbode is van schooluitval. En vaak is dat op termijn weer de oorzaak van werkloosheid. Omdat spijbelen vaak een eerste signaal is dat er iets met de jongere aan de hand is, neemt de leerplichtambtenaar spijbelgedrag zeer serieus.

De leerplichtambtenaar nodigt de leerling en zijn ouders/verzorgers uit voor een gesprek over de reden van het verzuim. Hij of zij probeert dan samen met de leerling, zijn ouders, school en/of hulpverlenende instanties naar een oplossing te zoeken, om ervoor te zorgen dat de leerling weer naar school gaat.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar echter ook een officiƫle waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken. De rechter kan dan een boete of straf opleggen. In sommige gevallen word je door de leerplichtambtenaar doorgestuurd naar Bureau Halt.

Wilt u meer weten over de leerplicht? Kijk dan op www.leerplichtwegwijzer.nl. Hier kunt u ook de meest gestelde vragen vinden.

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact op met het Regionaal Bureau Leerlingzaken Schagen en Hollands Kroon:

Top